മണ്ണിന്‍റെ പൊതുവായ പോരായ്മകള്‍


ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തില്‍ ധാരാളം മഴയും ചൂടും ലഭിക്കുന്നതു മൂലവും ഭൂമിയുടെ കിടപ്പു മൂലവും പലതരം മണ്ണ് കേരളത്തില്‍ കാണുന്നു. മണ്ണിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങള്‍ വിശകലനം നടത്തിയാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പോരായ്മകള്‍ കേരളത്തിലെ മണ്ണിനങ്ങളില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും. വിളകളുടെ ഉല്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പോരായ്മകള്‍.

ഭൗതികം

1. കുത്തനെ ചരിവുള്ള ഭൂമിയും തന്മൂലമുള്ള മണ്ണൊലിപ്പും.
2. അടിമണ്ണില്‍ കടുപ്പമേറിയ വെട്ടുകല്ലിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം വേരുകള്‍ക്ക് താങ്ങായി വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
3. ചരലിന്‍റെ ആധിക്യം.
4. കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള നീര്‍വാഴ്ച.
5. വേനല്‍കാലത്ത് മണ്ണിലെ ഈര്‍പ്പം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു.

രാസപരം

1. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്വം.
2. കുട്ടനാട്, പൊക്കാളി, കോള്‍, കൈപ്പാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആസിഡ്സള്‍ഫേറ്റ് മണ്ണ്.
3. മണ്ണിലെ അലുമിനിയം, ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ ആധിക്യം
4. അടി മണ്ണിലെ അമ്ലത്വം.
5. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ ലഭ്യത്വം മണ്ണില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുവാനുള്ള കഴിവു കുറയും.
6. മണ്ണില്‍ ഭാവകം ഉറച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം.
7. ഉപ / സൂക്ഷമ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം.
8. കടല്‍ തീരത്തോടു ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഓരു വെള്ളം കയറല്‍ തന്മൂലമുള്ള ഉപ്പു രസത്തിന്‍റെ തോത് മണ്ണില്‍ കൂടുന്നു.

മണ്ണിന്‍റെ ഫലപുഷ്ടി സംബന്ധിച്ച പരിമിതികള്‍ / പോരായ്മകള്‍


സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച 2 ലക്ഷം മണ്ണു സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധനാഫലം ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്തതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന പോരായ്മകള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. മണ്ണിന്‍റെ ആരോഗ്യം ദീര്‍ഘകാലം നില നിര്‍ത്തുവാന്‍ ആവശ്യമായ വിളപരിപാല മുറകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യം ഇതില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

  • കേരളത്തിലെ മണ്ണിന്‍റെ 88 ശതമാനവും അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ്. ഇതില്‍ തന്നെ 69 ശതമാനം മണ്ണ് സാമ്പിളുകള്‍ മിതമായ അമ്ലത മുതല്‍ വളരെയധികം അമ്ലത ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അമ്ലത കുറയ്ക്കാന്‍ കുമ്മായം സ്ഥിരമായി മണ്ണില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.
  • മണ്ണില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവകം 68 ശതമാനം മണ്ണ് സാമ്പിളുകളില്‍ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തډൂലം ഭാവക വളങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.
  • ഉപമൂലകങ്ങളായ കാല്‍സ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ യഥാക്രമം 36 ശതമാനം 71 ശതമാനം എന്ന തോതില്‍ മണ്ണില്‍ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കുമ്മായം, ഡോളമൈറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം സല്‍ഫേറ്റ് എന്നിവ മണ്ണില്‍ ചേര്‍ത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
  • സൂക്ഷമമൂലകമായ ബോറോണ്‍ 60 ശതമാനം മണ്ണ് സാമ്പിളുകളില്‍ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബോറാക്സ് ഹെക്റ്ററിന് 10 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതില്‍ മണ്ണില്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ ഇതിന്‍റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ സൂക്ഷമമൂലകങ്ങള്‍ വിളകള്‍ക്ക് നല്‍കാവൂ.

Contact Us


+ 91 471 2527567, + 91 471 2700777

IIITM-K Logo

© 2019 | System conceived,designed and implemented by IIITMK